Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

           Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, như sau:

 

          1. Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân:

          - Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở, số điện thoại: 0914028022.

          - Ông Hà Văn Tính, Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0903909888.

          - Ông Võ Xuân Hòa, Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0968306456.

          - Ông Nguyễn Thái Hiệp, Phó Giám đốc Sở kiêm Trưởng Ban Tôn giáo, số điện thoại: 0914435465.

          - Bà Phạm Thị Thu Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, số điện thoại: 0985193434.

 

          2. Địa chỉ hộp thư điện tử và website tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân:

          - Địa chỉ email: snv@quangngai.gov.vn

          - Website: https://snv.quangngai.gov.vn