Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

THÔNG TIN VỀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN CỦA SỞ NỘI VỤ

I. Các phòng chuyên môn thuộc Sở

1. Văn phòng Sở 

Chánh Văn phòng: Huỳnh Thêm

Điện thoại: 0255 3822864

2. Phòng Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hậu

Điện thoại: 055 3822865 

Mail: phongccvcsnv@yahoo.com 

3. Phòng Xây dựng chính quyền

Trường phòng: Phạm Thị Minh Phương

Điện thoại: 0255 3826474 - 3826866

4. Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ 

Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Húy

Điện thoại: 0255 3826881 

5. Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Lê Quang Hùng 

Điện thoại: 0255 3819761

6. Phòng Cải cách hành chính và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Võ Hữu Tích 

Điện thoại: 0255 3718788 

7. Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Châu

Điện thoại: 0255 3713330 

II. Các Ban và đơn vị trực thuộc Sở

1. Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Phạm Thị Thu Hà

2. Ban Tôn giáo 

Phụ trách: Nguyễn Thái Hiệp

Điện thoại: 0255 3830934

3. Trung tâm Lưu trữ lịch sử

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Tân