Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lãnh đạo Sở Nội vụ

Tạ Công Dũng

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ

Điện thoại: 0914028022

Các Phó Giám đốc: 

Võ Xuân Hòa

Điện thoại: 0968306456

Hà Văn Tính

Điện thoại: 0903909888

Nguyễn Thái Hiệp

Phó Giám đốc Sở 

Điện thoại: 0986625271