Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI


Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở: 255 Nguyễn Nghiêm , thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 3822 864 - Fax: 0255 3829067

Email: snv@quangngai.gov.vn