Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục tự giải thể Quỹ Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
2 Thủ tục đổi tên Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
3 Thủ tục về hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động Quỹ Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
4 Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
5 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
6 Thủ tục tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
7 Thủ tục phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
8 Thủ tục xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
9 Thủ tục về Đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
10 Thủ tục về chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
11 Thủ tục về cho phép thành lập hội quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ
12 Thủ tục về thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
13 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý Quỹ Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
14 Thủ tục công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
15 Thủ tục thành lập và công nhận điều lệ Quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh Dịch vụ công cấp 3 Sở Nội Vụ Lĩnh vực Quỹ
16 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (bao gồm cả đổi tên thôn, tổ dân phố) Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực xây dựng chính quyền
17 Thủ tục hành chính phân loại đơn vị hành chính cấp xã Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực xây dựng chính quyền
18 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực viên chức
19 Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực viên chức
20 Thủ tục xét tuyển viên chức Dịch vụ công cấp 2 Sở Nội Vụ Lĩnh vực viên chức