Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Thông báo Tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

15:00 30/05/2022

Căn cứ Quyết định 179/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 và các Công văn số:1204/UBND-NC ngày 21/3/2022, 2122/UBND-NC ngày 06/5/2022 và 2319/UBND-NC ngày 18/5/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năn 2022; Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng)  thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022, cụ thể như sau: