Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi bộ Văn thư - Lưu trữ tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng

20/05/2022

Các Nghị quyết của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng, thể hiện ý chí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chi bộ Văn thư - Lưu trữ xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng vừa là nhiệm vụ, vừa là quyền lợi của đảng viên và tổ chức Đảng.

Để đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, chiều ngày 17 tháng 5 năm 2022, Chi bộ Văn thư - Lưu trữ tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng cho toàn bộ đảng viên trong Chi bộ, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về công tác dân tộc;

- Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh;

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐUK ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Đảng viên của Chi bộ Văn thư - Lưu trữ học tập Nghị quyết

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên được nghe đồng chí Võ Thị Thanh Châu - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn thư - Lưu trữ nêu rõ những quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của các Nghị quyết về công tác dân tộc; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên đã giúp cho đảng viên trong Chi bộ hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi, từ đó có thêm kiến thức về nội dung các Nghị quyết.

Cùng với việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời các Nghị quyết, Bí thư Chi bộ Văn thư - Lưu trữ đã chỉ đạo đăng tải tất cả các Nghị quyết lên nhóm zalo của Chi bộ nhằm đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, tạo tiền đề đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng đề ra./.