Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

04/01/2022

.

.

Tài liệu đính kèm: KH PCTN 2022 SNV (chinh trinh).pdf

Tin liên quan