Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

24/06/2022

Ảnh minh hoạ

Ngày 17/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 769/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Bám sát Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tập trung tổ chức triển khai Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025 cả tỉnh đạt được những chỉ tiêu sau:

- Toàn tỉnh có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới (81%), trong đó, có khoảng 52/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (43,3%), có 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (15,4%) và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;

- Toàn tỉnh có 7/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (53,8%), trong đó có 01 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao (chiếm 20% trong tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới)

- Toàn tỉnh có 138/229 thôn (60,2%) thuộc các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cùng cấp thống nhất các nội dung và biện pháp triển khai có hiệu quả Phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025.

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh hàng năm tổng hợp nhu cầu kinh phí kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Xem đầy đủ Quyết định số 769/QĐ-UBND tại đây./.