Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ngày 18/02/2022, Sở Nội vụ có Công văn số 252/SNV-QLVTLT về việc triển khai thực hiện Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

23/02/2022

.

 

Ngày 18/02/2022, Sở Nội vụ có Công văn số 252/SNV-QLVTLT về việc triển khai thực hiện Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử (Công văn kèm theo)./.

Tin liên quan