Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quyết liệt cải cách hành chính

06/04/2022

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh đã tham mưu triển khai quyết liệt các giải pháp, để thực hiện mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Quảng Ngãi đạt trung bình cả nước trong năm 2022.

Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng, công tác cải cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh, thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC với tinh thần quyết tâm cao. 

PV: Xin ông cho biết, đến nay việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được UBND tỉnh chỉ ra trong CCHC năm 2021 như thế nào? 

Ông Tạ Công Dũng: Sau kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2021, đến thời điểm này, cơ quan thường trực đang nhận báo cáo kiểm điểm của các đơn vị, địa phương theo yêu cầu của UBND tỉnh. Sở sẽ tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý trong thời gian đến.

Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch về kiểm tra công tác CCHC năm 2022. Theo đó, sẽ tiến hành kiểm tra các Sở: Công thương, GD&ĐT, Ngoại vụ, Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh; UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Lý Sơn và một số đơn vị hành chính cấp xã thuộc các huyện này.

 

 

PV: Trong quý I/2022, tỉnh đã triển khai những nhiệm vụ cụ thể nào về CCHC?

Ông Tạ Công Dũng: Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản, làm cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.

 

Người dân làm thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 202, thực hiện chuyển giao Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tài chính, GD&ĐT, VH-TT&DL tại Trung tâm Phục vụ- Kiểm soát TTHC tỉnh (Trung tâm); đồng thời, thí điểm phương án chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Trung tâm do Bưu điện tỉnh đề xuất; chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực BHXH vào Trung tâm. UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử, phiên bản 2.0. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và thành lập Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo. 

Về kết quả giải quyết trả hồ sơ TTHC, nổi bật là hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh TP.Quảng Ngãi và Phòng TN&MT thành phố giải quyết, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn giảm chỉ còn 10%. Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh thẩm định 23 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia góp ý 46 văn bản cấp huyện và sở, ngành gửi đến. Tỉnh thực hiện rà soát TTHC và đã cắt giảm thời gian giải quyết của 14 TTHC trong một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH-TT&DL. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Quảng Ngãi có tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đứng đầu các địa phương trong cả nước, với 76,54%.

PV: Từ nay đến cuối năm 2022, tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào về CCHC, thưa ông? 

Ông Tạ Công Dũng:  Từ nay đến cuối năm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 76 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các quy định của các văn bản pháp luật liên quan đến CCHC...

Trong đó, thực hiện đổi mới cơ bản, toàn diện việc tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh; rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp... Sở Nội vụ sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Trong đó, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh./.

Theo baoquangngai.vn