Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022

10/11/2022 15:31    118

Ảnh minh hoạ

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022, do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.

Theo đó, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức xem xét, thẩm định, đối chiếu kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố với các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Bộ Chỉ số cải cách hành chính sở, ban ngành, UBND cấp huyện; đề xuất điểm đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chí thành phần cho từng sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.