Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

25/02/2022

.

 

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (Thông báo và biểu mẫu kèm theo)./.

Tin liên quan