Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo về việc thay đổi thời gian thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Ngãi năm 2020

05/05/2021

.

.

Tài liệu đính kèm: 2021-05-05 (3).pdf

Tin liên quan