Truy cập nội dung luôn

Triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính

07/12/2022 15:38    100

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản số 6151/UBND-TTHC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 6076/BNV-CCHC ngày 01/12/2022.

Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức liên quan thực hiện nghiêm túc việc phối hợp, đảm bảo trung thực, khách quan, không định hướng, can thiệp vào việc trả lời phiếu khảo sát. Thông tin đầy đủ, cụ thể để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức trên địa bàn hiểu, nhận thức đầy đủ về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng để tham gia trả lời phiếu khảo sát đầy đủ, trung thực, khách quan.

Sở Nội vụ làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai cụ thể, đầy đủ các hoạt động phối hợp, hỗ trợ triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu của Bộ Nội vụ, gửi kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 08/12/2022.