Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

cung cấp thông tin tình hình sử dụng dịch vụ lưu trữ

04/10/2021

.

 

Ngày 30/9/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 2199/SNV-CCVTLT về việc cung cấp thông tin tình hình sử dụng dịch vụ lưu trữ (có Công văn số 2199/SNV-CCVTLTbiểu mẫu kèm theo)./.

Tin liên quan