Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

danh sách các sáng kiến, đề tài đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước

29/12/2021

.

 

Danh sách các sáng kiến, đề tài đề nghị đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh và ngoài tỉnh để làm căn cứ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (Danh sách kèm theo)./.

Tin liên quan