Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030”

11/05/2022    175

Chiều ngày 05/5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 đối với đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030", đồng chí Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng.

Đ/c Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì buổi làm việc

Đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030” được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đăng ký tuyển chọn. Đề tài sẽ đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và hiệu quả việc áp dụng mô hình vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2021; đề xuất được hệ thống giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (đủ số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu), đến năm 2030 đảm bảo 100% cán bộ, công chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định tại tỉnh Quảng Ngãi; triển khai và đánh giá kết quả thí điểm mô hình vị trí việc làm ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Yêu cầu sản phẩm cần có là bộ phiếu điều tra; báo cáo kết quả điều tra; báo cáo khoa học về tổng quan đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước và mô hình vị trí việc làm; báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2021; Giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030; thực hiện thí điểm mô hình vị trí việc làm tại một số cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; khuyến nghị với các cấp thẩm quyền giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn mới...

Đại diện đơn vị đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ báo cáo thuyết minh đề cương.

Đại diện đơn vị đăng ký tuyển chọn nhiệm vụ báo cáo thuyết minh đề cương.

Theo thuyết minh đề cương, Quảng Ngãi hiện nay có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 11 huyện (gồm 01 huyện đảo, 05 huyện đồng bằng và 05 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 17 phường, 08 thị trấn và 148 xã). Từ năm 2015, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện triển khai mô hình vị trí việc làm ở khối cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay đã có 22 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 13 UBND cấp huyện xây dựng đề án vị trí việc làm. Việc trển khai thực hiện đề án vị trí việc làm đã xác định công việc rõ ràng hơn, phân nhóm công việc rành mạnh hơn, xác định tiêu chuẩn, vị trí việc làm cụ thể làm cơ sở để xác định biên chế, ngân sách của cơ quan hành chính nhà nước, đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh nói chung; đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện đã dần được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, dần đổi mới công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay vẫn còn những tồn tại nhất định như mô hình vị trí việc làm còn chung chung, tiêu chuẩn cán bộ, đặc biệt tiêu chuẩn công chức mặc dù được sử dụng trong mô hình vị trí việc làm nhưng lại được các cơ quan xây dựng chủ yếu trên tiêu chuẩn của mô hình chức nghiệp, xác định tiêu chuẩn mềm phục vụ cho công việc cụ thể hạn chế và thiếu...dẫn đến việc xác định năng lực và chất lượng cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước theo mô hình vị trí việc làm chưa cao, ảnh hưởng rất lớn đến đổi mới chất lượng cán bộ, công chức ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính. Từ những tồn tại, hạn chế đó, việc nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ KH&CN này là cần thiết.

TS. Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Phan Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

Hội đồng đã xem xét, phân tích, cho ý kiến về hồ sơ đăng ký chủ trì và đánh giá dựa trên các nhóm tiêu chí, thang điểm theo quy định. Hồ sơ thuyết minh của đề tài phù hợp và có tính thực tiễn cao. Nội dung, thời gian và nhân lực thực hiện đáp ứng yêu cầu. Kết quả, hồ sơ đăng ký tuyển chọn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi trúng tuyển với số điểm là 78,6/100 điểm.

Thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận, đánh giá nội dung thuyết minh nhiệm vụ.

Hội đồng thống nhất đổi tên đề tài “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030” thành “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Quảng Ngãi”, đồng thời xác định đối tượng nghiên cứu cụ thể ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện và cấp tỉnh từ năm 2014 – 2021; xác định lại mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể để từ đó xây lại các nội dung nghiên cứu; bổ sung nội dung Hội thảo khoa học cấp tỉnh và các chuyên gia đầu ngành để phối hợp thực hiện, đồng thời tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện thuyết minh đề cương gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để thẩm định kinh phí và trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện./.