Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Lập Danh mục dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

27/10/2021

.

 

Lập Danh mục dự án, công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh (Công văn và biểu danh mục kèm theo)./.

Tin liên quan