Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phụ lục báo cáo theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

02/12/2021

.

 

Phụ lục báo cáo theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh (Phụ lục kèm theo)./.

Tin liên quan