Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam

21/10/2021

.

 

Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam (Thông tư kèm theo)./.

Tin liên quan