Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tài liệu nâng cao chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

05/11/2021

.

Tài liệu nâng cao chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi (Tài liệu kèm theo)./.

Tin liên quan