Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức (khối Đảng và Nhà nước) dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

07/10/2021

.

 

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức (khối Đảng và Nhà nước) dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (Thông báo kèm theo)./.

Tin liên quan