Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo Chỉ tiêu thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

21/02/2022

.

 

 

Thông báo Chỉ tiêu thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (Thông báo kèm theo)./.

Tin liên quan