Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo thời gian thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

13/05/2022

.

 

Thông báo thời gian thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính  tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 (Thông báo số 09/TB-HĐ kèm theo)./.

Tin liên quan