Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thông báo thời gian thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

13/05/2022

Ảnh minh họa

Căn cứ Kế hoạch số 285-KH/TU ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan Khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ngãi năm 2020; Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi; Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính năm 2021 của tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo đến cán bộ, công chức và viên chức (có tên trong danh sách tại Thông báo số 04/TB-HĐ ngày 01/10/2021 của Hội đồng thi) về thời gian thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian thi:

Sáng ngày 28/5/2022: Thi trắc nghiệm trên giấy 03 môn (Kiến thức chung, Tin học và Ngoại ngữ (Tiếng Anh)).

Chiều ngày 28/5/2022: Thi viết Chuyên môn, nghiệp vụ.

Thời gian cụ thể trong Giấy báo dự thi.

2. Địa điểm thi: Tại Khu nhà G Trường Đại học Phạm Văn Đồng (địa chỉ: số 509 đường Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

3. Nhận Giấy báo dự thi: Tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi (Phòng Công chức, viên chức) vào ngày 23/5/2022.

Xem Thông báo số 09/TB-HĐ tại đây./.