Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 30/7/2022

19/04/2022

Ảnh minh họa

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hướng dẫn nêu rõ, nội dung đại hội sẽ bao gồm: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022 - 2025; kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ (nơi có chi ủy). (2) Bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. (Trong đó lưu ý: Tất cả các chi bộ đã hết nhiệm kỳ, mới hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, thành lập mới hoặc còn dưới một năm mới kết thúc nhiệm kỳ đều phải tiến hành đại hội). 

Về thời gian tiến hành đại hội: Không quá 01 ngày, hoàn thành trước ngày 30/7/2022. Các đảng bộ chọn từ 01 - 02 chi bộ tổ chức đại hội điểm, hoàn thành trước 30/6/2022.

Việc xây dựng, thảo luận báo cáo chính trị của chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của chi ủy (nơi có chi ủy) phải có tính chiến đấu cao, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới…

Trong quá trình xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chi ủy, chi bộ cần nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả. 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong nhân dân; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm. 

Không cơ cấu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con (bao gồm con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu) không gương mẫu hoặc vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm… 

Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Chương trình, trang trí tổ chức đại hội chi bộ thực hiện theo mục 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư.

Xem Hướng dẫn số 06-HD/TU tại đây./.