Truy cập nội dung luôn
SỞ NỘI VỤ

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 182/QĐ-SNV Ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 13-06-2022
2 183/QĐ-SNV Ban hành Nội quy tiếp công dân Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 13-06-2022
3 28/KH-SNV Kế hoạch Phòng, chống thiên tai bão, lụt năm 2022 25-02-2022
4 286/SNV-CCVC Phối hợp tổ chức tập huấn lớp báo cáo viên và các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 25-02-2022
5 29/KH-SNV Kế hoạch Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi năm 202 25-02-2022
6 27/TB-SNV Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 24-02-2022
7 252/SNV-QLVTLT Công văn số 252/SNV-QLVTLT ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện Công văn số 5614/BNV-VTLTNN ngày 09/11/2021 của Bộ Nội vụ về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 18-02-2022
8 24/KH-SNV Kế hoạch Kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại Sở Nội vụ năm 2022 18-02-2022
9 23/KH-SNV kế hoạch thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở Nội vụ năm 2022 18-02-2022
10 05/TB-HĐ Chỉ tiêu thi và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên chuyên viên và chuyên viên chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 18-02-2022
11 21/KH-SNV Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ năm 2022 15-02-2022
12 20/KH-SNV Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 14-02-2022
13 19/KH-SNV Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 14-02-2022
14 16/BC-SNV Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 03 năm 2022 14-02-2022
15 16/KH-SNV Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2022 của Sở Nội vụ 09-02-2022
16 15/KH-SNV Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 09-02-2022
17 14/BC-SNV Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 04-02-2022
18 157/SNV-XDCQ Tham gia góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-01-2022
19 162/SNV-CCVC Rà soát, đề xuất hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật liên quan đến người dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa 25-01-2022
20 11/KH-SNV Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Nội vụ trong năm 2022 24-01-2022
21 12/KH-SNV Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2022 24-01-2022
22 08/TB-SNV Phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 21-01-2022
23 09/KH-SNV Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Nội vụ giai đoạn 2022 - 2025 21-01-2022
24 32/QĐ-SNV Quyết định công khai dự toán năm 2022 14-01-2022
25 02/KH-SNV Kế hoạch Hoạt động của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 13-01-2022
26 09/SNV-CCVC Đăng ký danh sách và nộp hồ sơ thi nâng ngạch công chức,thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp 05-01-2022
27 366/KH-SNV Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025 31-12-2021
28 250/KH-SNV Kê khai và công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của người có nghĩa vụ kê khai tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 06-12-2021
29 05/2021/TT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, 12-08-2021
30 1506/SNV-XDCQ&CTTN Phúc đáp đơn phản ánh, kiến nghị của công dân 06-07-2021